Güncel Fikir Blog'u
Marmara Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Yazar: - 03 Temmuz 2015
739
0

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’na a ağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamı olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, ba vuracak adayların Anabilim Dalı ile “Ba lıca Ara tırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmi ini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmı 6 takım ba vuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat ba vurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmi lerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmı 4 takım ba vuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat ba vurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna ba vuracak adayların özgeçmi lerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmı 4 takım ba vuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat ba vurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İli kin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdı ından alınmı diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmı olması gerekmektedir. Belirtilen artları ta ımayan ve süresi içerisinde ba vurmayan adayların ba vuruları ile postayla yapılan ba vurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

BİRİM ADI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ẞARTLAR
           
Diş Hekimliği Fakültesi Di hekimliği Klinik Bilimleri Ortodonti Yardımcı Doçent 1
           
Diş Hekimliği Fakültesi Di hekimliği Klinik Bilimleri Protetik Di Tedavisi Yardımcı Doçent 1
           
Diş Hekimliği Fakültesi Di hekimliği Klinik Bilimleri Restoratif Di Tedavisi Yardımcı Doçent 1
           
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Anorganik Kimya Profesör 1 Geçi metal komplekslerinin sentezi ve oksidatif dehidrojenasyonu konularında yayınları olmak ve
alanında ders vermi olmak.
         
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Yardımcı Doçent 1 Kısmi Diferansiyel denklemlerde geçi ler ve çatallanmalar konusunda yayınları olmak.
           
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji Yardımcı Doçent 1 Siyasetbilim alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak ve bu alanda dersler vermi
olmak.
         
Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tekstil Yardımcı Doçent 1 Lisans ve Lisansüstü Eğitimini Tekstil Giyim Tasarımı Alanında yapmı olmak.
           
          Sinema ve Televizyon Bölümü’nde Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik çalı masını bitirmi
Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Sinema ve TV Yardımcı Doçent 1 olmak.
          Deneysel sinema alanında uzman olmak, deneysel sinema dersi vermi olmak.
           
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Ceza ve Ceza Usul Hukuku Yardımcı Doçent 1 Alanında Doktora yapmı olmak.
           
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Yardımcı Doçent 1 Alanında Doktora yapmı olmak.
           
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Milletlerarası Hukuk Yardımcı Doçent 1 Alanında Doktora yapmı olmak.
           
İ letme Fakültesi İ letme Muhasebe ve Finansman Doçent 1 Muhasebe Bilim Alanında Doçent unvanı almı olmak, Denetim konusunda yayın yapmı olmak.
           
İ letme Fakültesi İ letme İnsan Kaynakları Doçent 1 Farklılıkların yönetimi konusunda tez çalı ması yapmı olmak, liderlik alanında çalı malar yapmı
olmak.
         
           
Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Biyomühendislik Doçent 1 Biyomühendislik Bilim alanında Doçent ünvanı almı olmak; sistem biyolojisi ve metabolizma
mühendisliği konularında çalı maları olmak.
         
           
BİRİM ADI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ẞARTLAR
           
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Temel İ lemler ve Termodinamik Doçent 1 Kimya Mühendisliği Bilim alanında Doçent ünvanı almı olmak; ya am döngüsü değerlendirmesi ve
fotopolimerizasyon konularında çalı maları olmak.
         
           
Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Üretim Metalurjisi Doçent 1 Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Bilim alanında Doçent ünvanı almı olmak; değerli metallerin
geri kazanımı konusunda çalı maları olmak.
         
           
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hem irelik Doğum ve Kadın Hastalıkları Hem ireliği Doçent 1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hem ireliği Doçenti olmak.
           
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Politikaları Doçent 1 Yönetim ve Strateji Doçenti olmak.
           
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Politikaları Doçent 1 Tıp Tarihi ve Etiği Doçenti olmak.
           
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi (Fransızca) Kamu Politikası Doçent 1 Malî tevzin, idareler arası malî ili kiler, malî kurallar ve yerel yönetim maliyesi konusunda
yayımlanmı bilimsel çalı maları olmak.
         
           
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi (Türkçe) Yönetim Bilimleri Doçent 1 Finansal performans değerleme ve muhasebe-finans alanlarında yayımlanmı bilimsel çalı maları
olmak.
         
           
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İli kiler Uluslararası İli kiler Doçent 1 Doğu Asya’da uluslararası ili kiler, Çin siyaseti ve dı politikası üzerine yayımlanmı bilimsel
(İngilizce) çalı maları olmak.
       
           
Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İli kiler Uluslararası İli kiler Doçent 1 Türk dı politikası, Türkiye-Orta Doğu ili kileri konusunda yayımlanmı bilimsel çalı maları olmak.
           
Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği Doçent 1 Manyeto reolojik sıvıların ve ultrasonik enerjinin tekstilde kullanımı ve bor lifi takviyeli
kompozitlerin üretilmesi konusunda uzman olmak.
         
           
Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği Doçent 1 Enzimatik ön i lemlerin boyamaya etkisi, selülozik materyallerin tek banyoda kambine boyanması ve
protein esaslı liflerin doğal boyar maddelerle boyanması konularında uzman olmak.
         
           
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doçent 1 Endobron iyal Hacim Küçültücü Tedaviler ve Torasik Outlet Cerrahisi konusunda deneyimli olmak.
           
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Uluslararası Acil Tıp Eğitimi Programı ile Ara tırıcı Eğitim Programında sertifikalı olmak.
           
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Doçent 1 Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde, klinik beceri eğitiminde deneyimli ve adolesan sağlığı konusunda
çalı maları olan Aile Hekimliği uzmanı olmak.
         
           
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 İç Hastalıkları Uzmanı ve Nefroloji Uzmanı olmak.
           
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, Egzersiz Fizyolojisi alanında deneysel ve klinik ara tırmaları bulunan,
bireye özel egzersiz planlamada klinik deneyimi olan fizyoloji Doçenti olmak.
         
           
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Doçent 1 Protein yıkımı ve Proteozom konusunda uluslararası dergilerde yayın yapmı , kitap yazmı olmak.
           
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sporda Psikososyal Alanlar Yardımcı Doçent 1 Doktora tezini Futbolda Yaratıcılık alanında yapmı olmak. Futbol alanında Uluslararası Antrenörlük
Belgesine sahip olmak.
         
           
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Doçent 1 Biyokimya Doçenti olmak. Serbest radikaller ve antioksidanlar konusunda bilimsel çalı malar yapmı
olmak.
         
           
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Doçent 1 Finans alanında Doçent ünvanı almı olmak. Etkin Piyasa Teorisi alanında çalı ma yapmı olmak.
           
ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ